Collectes

Update:  02-05-2022

Collectes
Zondag 8 mei 
Zondag 15 mei

Gemeentevergadering terugkijken

Update: 25-04-2022

Donderdagavond 21 april heeft u tijdens een informatieve gemeentevergadering in de Fontein van de kerkenraad kunnen horen wat de stand van zaken is in het proces gebouwen en hoe we ervoor staat met de financiën.

Ook was er een presentatie van de pionierswerkgroep Catharinakerk, die zich buigt over een plan om van de kerk in Aalsum een pioniersplek te maken.

Bent u niet in de gelegenheid geweest om er bij te zijn? Of wilt u de informatie nog een keer ontvangen? Dat is mogelijk, via Kerkomroep kunt u de vergadering terugkijken.
 
Namens de kerkenraad
Attje Meekma, scriba
 

in de Herberg

Update: 02-05-2022
De Gebedsgroep Herberg komt tweewekelijks bijeen op de woensdagavond van 19.00 tot 19.45 uur. U/jij bent van harte welkom om aan te sluiten en/of om uw gebedsintenties aan ons door te geven. De eerstvolgende keer is op 11 mei en deze keer komen we niet samen in de Herberg, maar in de St. Catharinakerk.
Voor nadere info: ds. Herman F. de Vries
 

Koffieochtend woensdag 18 mei De Herberg

Update: 20-04-2022

Wij zijn verheugd en dankbaar dat we elkaar na ruim twee jaar weer kunnen en mogen ontmoeten tijdens de koffieochtend in de foyer van De Herberg. Op deze ochtend zal ons gemeentelid Jan H. Woudstra komen vertellen over zijn gedichten en gedichtenbundels en een aantal gedichten uit zijn verschenen werken voordragen.

Zomer expositie Drieluik

Update: 02-05-2022
 

In de Grote kerk van Dokkum is deze zomer een expositie met als thema drieluik.

Ontmoetingsbijeenkomsten – Van U is de toekomst

Update: 11-05-2022
 

‘Altijd weer een nieuw begin’ – ‘Geloven een groeiproces’ – ‘Ik krij enerzy fan sa’n middei, ik gean der moarn wer plat foar’- ‘Delen in vertrouwen’- ‘God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Hij is van het zijnde oorsprong en doel en zin’ – ‘Kerkelijke werkgroep groene kerk oprichten’
Zomaar een greep uit de gedachten die mensen noteerden op de korenaar, die aan het eind van iedere ontmoetingsbijeenkomst op een verzamelvel stond.

Verslag Martinusmaal woensdag 13 april 2022

Update: 02-05-2022
 

Afgelopen woensdag 13 april was het tweede Martinusmaal na de herstart in maart. De kokers Janke en Edo en de helpers Baukje en Anneke hebben weer hun beste beentje voor gezet. We hadden deze keer een klein aantal gasten, een stuk of dertien.

Bezinning en Verdieping

Update: 20-04-2022

Drieëenheid

Het leerstuk van de goddelijke Drieëenheid is lastig uit te leggen aan catechisanten, maar ook de meeste geleerde theologen zijn in de kerkgeschiedenis wel verstrikt geraakt in de uitleg en definiëring. Vader, Zoon en Geest zijn wezenlijk één en toch onderscheiden. Critici houden christenen soms voor dat het christendom een polytheïstische religie is en niet de monotheïstische die het pretendeert te zijn. Monotheïsme is een religie met één god, tegenover het polytheïsme, een religie met meer goden. Islam, Jodendom en Christendom zijn monotheïstische godsdiensten.

Van de kerkenraad

Update:02-05-2022

Nieuws uit de kerkenraad

Pastoraat

Update: 02-05-2022
Mededelingen van het pastoraat.

Stolperstein en beeldmateriaal CohenOp donderdag 14 april, is er een stolperstein voor ds. J.W.B. Cohen onthuld voor de voormalige pastorie van de Grote kerk op De Fetze. Na een korte plechtigheid is er een bijeenkomst voor genodigden in de Grote kerk. O.a. de families Cohen, Brandsma en Kapteijn zijn daarvoor uitgenodigd.  De organisatie is in handen van het 4 mei Comité. 

Naar aanleiding van deze onthulling is in de periode 16 t/m 5 mei in de Grote Kerk van Dokkum, (Markt 2);  de reizende banierententoonstelling Geen nummers maar Namen te zien, met levensverhalen uit het concentratiekamp Dachau. Deze tentoonstelling was eerder onder meer te zien in Nationaal Monument Kamp Vught en Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

 

Vluchtelingen Oekraïne uitgenodigd door gezamenlijke kerken Dokkum

Update: 11-04-2022
Afgelopen zaterdag kwamen vluchtelingen samen in kerkgebouw “De Herberg” aan de Harddraversdijk.
De Rooms Katholieke, de Christelijke Gereformeerde, de Doopsgezinde/Remonstrantse en de Protestantse Gemeente hebben gezamenlijk voor de vluchtelingen  een ontmoetingsbijeenkomst georganiseerd.
De nadruk van deze ontmoeting lag vooral op die vluchtelingen die zijn opgevangen in gezinnen.
Juist deze mensen hebben de behoefte om hun ervaringen te delen met land- en lotgenoten.
In een betrekkelijk korte tijd werden, met behulp van kinderen op school en vluchtelingen die al een plaats gevonden hadden op de werkvloer, contactadressen gezocht en gevonden van deze gezinnen.
Zo konden er zelfs ook mensen worden begroet vanuit buurgemeenten.

Kom in actie voor Oekraïne - Terugblik

Update: 04-04-2022

 

“Op indringende wijze worden we elke dag geconfronteerd met de ellende in Oekraïne. Het kan verlammend werken of juist oproepen tot actie. Vooral dat laatste merkt Global Aid Network (GAiN).”
Dit hebben wij van dichtbij mogen meemaken. Samen met 40 vrijwilligers hebben wij afgelopen week, 21 t/m 24 maart, in de Herberg de inzamelactie voor Oekraïne gehouden.
Hartverwarmend was de enorme respons van mensen op de oproep om mee te helpen.

Detachering ds. H.F. de Vries

 
Update: 10-03-2022

De Gereformeerde Kerk van Morra-Lioessens heeft aan ds. Herman de Vries gevraagd om de komende jaren kerkenraad en gemeente bij te staan als predikant. De kerkenraad van de PGDAW heeft afgelopen maandag ingestemd met het verzoek vanuit Morra-Lioessens. Concreet betekent dit dat ds. de Vries voor 0,1 fte gedetacheerd zal worden naar Morra-Lioessens (4 uur per week). De PGDAW ontvangt hiervoor een vergoeding. In nauw overleg met ds. de Vries is en wordt bekeken wat deze 4 uren voor het gemeentewerk in de PGDAW zal inhouden. Vijf keer per jaar zal ds. de Vries minder voorgaan in diensten in onze gemeente. Het pastoraat zal zoveel mogelijk worden ontzien. Vermindering van werkzaamheden zal meer in toerustende en beleidsmatige activiteiten plaatsvinden. Er zal een regelmatige evaluatie van de detachering plaatsvinden. De detachering gaat per 1 mei in.
Namens de kerkenraad
Attje Meekma, scriba

Iedereen is welkom!

Update: 22-03-2022
Om iedereen in de fonteinkerk weer een warm welkom te geven willen we graag het welkomstcomité weer opstarten. Tijdens de dienst zal er dan weer bij elke ingang een gastheer/vrouw staan om u een warm welkom te geven. Mocht u graag ook 1 van de gastheren of vrouwen willen zijn dan kunt u zich aanmelden bij:
Klasina de Wilde,
klasinadewilde@hotmail.com

Wie helpt mij? Ik ben een vluchteling!(vervolg) 

Inmiddels werd er ook contact gezocht met de volgende kerken in Dokkum: De Christelijk Gereformeerde Kerk, De Doopsgezinde/Remonstrantse Kerk en de Rooms Katholieke Kerk.
Aanstaande zondagmiddag(14.00u) houden we samen een gebedsdienst.


Eerder lazen we al dat hulp nu nodig is  en dat hebben we laten merken in de geweldige opbrengst van de collecte van afgelopen zondag(ruim € 10.000). Dit bedrag is al overgemaakt.
 

Wie helpt mij? Ik ben een vluchteling!

Gelukkig zijn er al heel veel mensen die begrijpen dat hulp nu nodig is en dat we niet kunnen wachten om voorbereidingen te treffen voor de vluchtelingen uit de Oekraïne en hun de helpende hand toe te steken. 
Natuurlijk is er al geld overgemaakt en bestemmen we de collecte van deze zondag voor dit doel. Ook wordt er op 13 maart een gebedsdienst in de Doopsgezinde kerk gehouden, samen met de andere kerken van Dokkum. We zullen ook in onze persoonlijke gebeden het dappere Oekraïense volk moeten blijven steunen.
Inmiddels gaat het al om een miljoen vluchtelingen en de verwachting is dat we te maken kunnen krijgen met een stroom vluchtelingen die nog nooit eerder is voorgekomen.
We willen het niet laten bij wat we al deden en in de kerkenraad van aanstaande maandag wordt er aandacht besteed aan wat we kunnen bieden aan mogelijke opvang. 

Wilt u alvast nadenken over de mogelijkheden die uzelf misschien kunt bieden?

Uw kerkenraad zal u uiteraard op de hoogte houden via Geandewei, website en mail.
 

Inloophuis Grote Kerk weer open

Update: 22-03-2022
Vanaf woensdagmiddag 9 maart 2022 is het Inloophuis in de Grote Kerk weer open voor ontmoeting. Iedereen is dan weer van harte welkom onder het genot van een kopje koffie of thee voor een gesprekje over van alles en nog wat.
Wanneer          : iedere woensdagmiddag
Hoe laat           : van 14.30-16.30 uur
Waar               : in het Martinushuis op de Markt.

U allen van harte welkom. Kom wanneer u wilt. Neem een kennis/buurman/familielid mee. De gastdames en gastheren staan voor u klaar. Locatie op de markt is te herkennen aan het bord met Open Kerk en de vlag hangt uit.
Namens de werkgroep Inloophuis : Minne Boelens tel. 0519-295385

De Fontein 50 jaar!

Update: 08-03-2022

Zoals in de vorige Geandewei al aangekondigd, wordt er aandacht besteed aan het feit dat de Fontein 50 jaar geleden in gebruik genomen is.
Inmiddels is de datum van de jubileumdag bekend: op zondag 22 mei willen we dit feit met elkaar vieren met en rond een kerkdienst voor jong en oud, waarin ook de 50-jarige Joy for People van zich zal laten horen. Nadere informatie over het dagprogramma volgt.

Vrijwilligers gevraagd!

In de Grote Kerkcommissie denken we al weer na over de zomeropenstelling van de Grote Kerk. Al vele jaren komen er Dokkumers en vele anderen tussen twee en vijf langs voor een korter of langer bezoek aan onze kerk. Op woensdag- en zaterdagmiddag is er vaak orgelspel. Op zondagmiddag vaak een Sing Inn om 16.00 uur.
Nu het weer kan willen we op woensdag- vrijdag, zaterdag en zondagmiddag de deuren opendoen.
Dat lukt alleen met voldoende vrijwilligers. Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren dan ben je van harte welkom om onze groep te versterken. Dat voorkomt dat we (te) vaak een beroep op anderen gaan doen.
Inlichtingen bij Jan de Boer (boer.jde@kpnmail.nl) of Dirk Osinga (d.s.osinga@gmail.com). Gewoon even aanspreken mag ook!
 

Vragen & antwoorden proces gebouwen

8 november 2021

Kanselbericht 7 november 2021

In oktober hebben we u meegedeeld dat er meer tijd nodig is om te komen tot een voorgenomen besluit over de gebouwen. De kerkenraad kan nu melden dat er zich een mogelijk alternatief heeft aangediend: de verkoop van alle drie grote kerkgebouwen en de bouw van één nieuw gebouw. De Grote Kerk blijft daarbij beschikbaar voor gebruik door onze gemeente. Ook nu is zorgvuldigheid belangrijk, daarom heeft de kerkenraad ermee ingestemd om dit alternatief te onderzoeken. Hiervoor zal ongeveer 4 maanden tijd nodig zijn.

 Inmiddels liggen er nog steeds de vele vragen naar aanleiding van het adviesrapport van Kerkelijk Waardebeheer. De vragen, met de door de kerkenraad vastgestelde antwoorden,  staan op het besloten deel van de website. 

Nog geen toegang? Als u lid bent van de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens kunt u dat


 

Wat er letterlijk van de kansel verkondigd is


Vorming en Toerusting, toen alles anders werd...

Update: 19-08-2021

Ons mooie programma voor het seizoen 2020 – 2021 met de titel “Bruggen slaan”, bleek een brug te ver en het zo langzamerhand vertrouwde programmaboekje kon de prullenbak in. Ook nu weer voelen we de spanning voor het nieuwe seizoen.....

BOEKJE WINTERWERK 2021-2022

Wilt U zich zo spoedig mogelijk aanmelden via MEEVIEREN zodat wij zicht hebben op het totaal aantal bezoekers, i.v.m. zaalgrootte en tijdig afzeggen bij te weinig deelname.

Kerkbalans 2022
Klik hier om opmerkingen te lezen in de folder

Mocht u toch nog problemen hebben met het invullen van het antwoordstrookje op het akb-formulier dan kunt u via onderstaande knop alsnog zelf uw akb regelen.


 

Actie Kerkbalans? Kan het ook anders? Bekijk de film

Update: 09-12-2021

Een abonnement op de kerk?

Binnenkort roept de actie kerkbalans ons weer op om bij te dragen aan de kosten van de kerk. De kerk krijgt immers geen subsidie en dus moeten alle gemaakte kosten door de leden van de kerk opgebracht worden.

Maar kan dat ook anders?
Wat als je bijvoorbeeld een abonnement zou kunnen afsluiten voor de kerk?

Het afsluiten van een abonnement is nu welliswaar niet mogelijk, maar misschien helpt deze video je om op een andere manier naar je financiële bijdrage aan de kerk te kijken?

Advies aan PGDAW: ga verder met de Herberg en de Grote Kerk

De Protestantse Gemeente Dokkum Aalsum Wetsens (PGDAW) heeft zich de afgelopen jaren bezonnen op welke wijze zij kerk wil zijn. Het leidde ertoe dat men meer één gemeente aan het worden is, waarbinnen ruimte is voor verschillende geloofsopvattingen. Er resteert echter nog een stap.

Agenda

Jubileum/Kerkdienst vanuit De Fontein ook te beluisteren via kerkomroep

zo 22 mei 2022 om 09.30

Gebedsgroep (De Herberg)

wo 25 mei 2022 om 19.00

Kerkdienst vanuit De Fontein ook te beluisteren via kerkomroep

do 26 mei 2022 om 19.30

Kerkdienst vanuit De Grote Kerk ook te beluisteren via kerkomroep

zo 29 mei 2022 om 09.30

Kerkdienst vanuit De Herberg ook te beluisteren via kerkomroep

zo 29 mei 2022 om 09.30

Martinusmaal in de Grote Kerk

wo 01 jun 2022 om 17:30

U kunt hier aanmelden voor uw bijeenkomst


LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy